„Diversificarea activității SC. GLAMOUR ADVERTISING SRL prin achiziția unor utilaje performante necesare imprimării materialelor textile în rolă”

GLAMOUR ADVERTISING SRL, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Zlatna, nr.16, birou 1, jud. Brașov, anunță finalizarea, la data de 31.12.2018, a implementării proiectului „Diversificarea activității SC. GLAMOUR ADVERTISING SRL prin achiziția unor utilaje performante necesare imprimării materialelor textile în rolă”, cod SMIS 104603, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare nr. 698/27.11.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management a Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Titlul proiectului: „Diversificarea activității SC. GLAMOUR ADVERTISING SRL prin achiziția unor utilaje performante necesare imprimării materialelor textile în rolă”
Numele beneficiarului: GLAMOUR ADVERTISING SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Valoarea totală a proiectului: 1.141.978,51 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 762.073,15 lei

Obiectivul general al proiectului are în vedere consolidarea poziției pe piață în domeniul nou accesat, dezvoltarea, modernizarea, diversificarea și creșterea competitivității sectorului nou de producție (Imprimare material textil în rolă și cutterarea tiparului produsului finit- Fibre textile naturale și sintetice imprimate direct -imprimare cu cerneală, pe utilaj special, a rolei de material textil ) al SC. GLAMOUR ADVERTISING SRL, creșterea sustenabilă a competitivității mediului de afaceri local, regional și național.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea și menținerea nr. mediu de angajați față de nivelul înregistrat în momentul depunerii cererii de finanțare de la finalizarea implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului;
2. Valorificarea potențialului noului sector productiv bazat pe extindere și modernizare, prin achiziționarea unor active care înglobează tehnologii noi;
3. Respectarea egalității de șanse și a tratamentului egal între femei și bărbați, interzicerea discriminărilor bazate pe origine etnică, sex, religie, vârsta, apartenența la grupuri minoritare, dizabilități sau orientare sexuală în cadrul relatiilor de muncă prin introducerea de dispoziții atât în regulamentele de organizare și funcționare cât ăi în regulamentul intern al SC GLAMOUR ADVERTISING SRL.
4. Creșterea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului față de nivelul înregistrat la 2015;
Rezultate obținute: Dotarea cu utilaje și echipamente performante, dezvoltarea și diversificarea activității societății, creșterea competitivității pe piața de profil, asigurarea respectării egalității de șanse

Indicator proiect: Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați – 5 posturi noi
Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri și de crearea a 5 noi locuri de muncă
Perioada de implementare: 01.02.2016 – 31.12.2018